GOLD အသီးအႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ အသားငါး သန္႔စင္စက္

Green Dynamic

New

GOLD အသီးအႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ အသားငါး သန္႔စင္စက္မွာ လွ်ပ္စီး၊ မိုးႀကိဳးသဘာဝကို အေျခခံ၍ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ ေခတ္မွီလူေနမွဳဘဝ၊ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳေစရန္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

More details

Ks 70,000

tax incl.

- အိုဇုန္း၏ ထူးျခားေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓါတ္ျပဳ စြမ္းရည္ျဖင့္ လူကိုအႏၱရယ္ျဖစ္ေစေသာ

၁။ အသီးအႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားမွ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓါတ္ေျမဩဇာ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ျခင္း
၂။ အသားငါးမ်ားမွာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္တိုးေဟာ္မုန္းမ်ား ကိုဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ျခင္း
၃။ ဘတ္တီးရီးယားႏွင့္ မွိဳေပါက္ပြားျခင္း ကိုထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏိုင္၍ အသီးအႏွံ၊ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ အသားငါးမ်ားကို တာ႐ွည္ခံကာ လတ္ဆက္ေစျခင္း
၄။ မ်က္ႏွာေပၚမွ အညစ္အေၾကး ၊ ဘတ္တီးရီးယားႏွင့္ မိတ္ကပ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ျခင္း
၅။ ေနအိမ္ႏွင့္ ႐ံုးခန္းအတြင္းမွ မေကာင္းေသာအႏွံအသက္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မိသားစု က်န္းမာေရးကို ျမွင့္တင္ေပး႐ံုသာမက ဘဝအရည္အေသြးကိုပါ ျမွင့္မားတိုးတက္ေစပါသည္။

စက္ကိုအသံုးျပဳပံု
Time Display (00) (30) မိနစ္ အထိ ေဖာ္ျပထားသည္။
Power : Power အဖြင့္ ၊ အပိတ္ ႏွင့္ ရပ္နားရန္ ခလုတ္
+ : အခ်ိန္တိုရန္ ခလုတ္ တစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ပါက (5) မိနစ္ တိုးမည္။
- : အခ်ိန္ေလ်ာ့ရန္ ခလုတ္ တစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ပါက (5) မိနစ္ ေလ်ာ့မည္။

- ရာဘာပိုက္၏ တစ္ဖက္အဆံုးကို ေရျမွဳပ္ေက်ာက္တံုးျဖင့္ တပ္ဆင္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္ကို အိုဇုန္းထြက္ရာ အေပါက္တြင္ ၿမဲၿမံစြာတပ္ဆင္ပါ။ ေရျမွဳပ္ေက်ာက္တံုးကို ေရႏွင့္သန္႔စင္လိုေသာအရာ ထည့္ထားေသာ ခြက္ေအာက္ေျခသို႔ ေရာက္ေအာင္ထည့္လိုက္ပါ။
- Power စေပးပါက ဒို ေရ မီ အသံေလးႏွင့္အတူ " 00 " Display တြင္ " 00 " မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
" + " ခလုတ္ကို ႏွိပ္၍ အခ်ိန္ ၅ မိနစ္ စီတိုးကာ ၃၀ မိနစ္ အထိအသံုးျပဳႏိုင္
" - " ခလုတ္ကို ႏွိပ္၍ အခ်ိန္ ၅ မိနစ္ စီေလ်ာ့ႏိုင္
၁။ အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး ၅ စကၠန္႔ၾကာပါက အလိုအေလွ်ာက္ စတင္
၂။ အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး (Power) ခလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီး ခ်က္ျခင္းစတင္ႏိုင္
၃။ အခ်ိန္မသတ္မွတ္ပဲ (Power) ခလုတ္ႏွိပ္ပါက ၅ မိနစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္
- Power ခလုတ္အသံုးျပဳ၍ စက္ကိုရပ္နားႏိုင္ကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ႏွိပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္
- GOLD မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတိုင္း အလိုအေလွ်ာက္ ေလ်ာ့ေရတြက္ကာ " 00 " ေရာက္ပါက မီ ေရ ဒို အသံေလးႏွင့္အတူ အိုဇုန္းထုတ္လႊတ္ျခင္းရပ္

သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား

အသီးအႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ အသားငါးမ်ား၏ အဟာရဓာတ္မ်ား ေလ်ာ့မသြားေစရန္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားေသာေရကို အသံုးမျပဳပဲ ေရ႐ိုး႐ိုး/ေရေအးကိုသာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။

၁။ စက္သံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း အိုဇုန္းအနံ႔ အနည္းငယ္ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ဆိုေသာ္ ေလထဲသို႔ သန္႔စင္ေသာ အိုဇုန္းကို ထုတ္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး လူကိုအႏၲရယ္ မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။
၂။ ခြက္အတြင္း႐ွိေရမ်ား စက္အတြင္းသို႔ ေနာက္ျပန္မဝင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ စက္ကိုအသံုးျပဳေသာ ေရခြက္ထက္ပိုျမင့္ေသာ ေနရာတြင္ ထား႐ွိရမည္။
၃။ အိုဇုန္းသည္ ေအာက္စီဂ်င္ထက္မီးေလာင္ျခင္းကို ၂ ဆ မွ ၃ ဆ အထိ အားေပးေသာေၾကာင့္ မီးႏွင့္ေဝးေဝး သို႔မဟုတ္ မီးေလာင္မွဳကုိျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာထားျခင္းမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။
၄။ ဖန္ထည္ ေႁကြထည္ ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္သင့္ၿပီး သံထည္ ေၾကးထည္ ႏွင့္ အလူမီနီယမ္ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ခြက္မ်ားကို အသံုးမျပဳသင့္ပါ။
၅။ ေရထဲ အိုဇုန္းျဖတ္သည့္အခါ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေလထုအတြင္း စိုထိုင္းဆကို အနည္းငယ္တိုးေစသည့္အတြက္ 60C ထက္မပိုေသာ ေရကိုအသံုးျပဳရန္ ႏွင့္ စက္ကိုေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေနရာတြင္သာ ထားသင့္ပါသည္။
၆။ အခန္းတြင္း ေလသန္႔စင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳစဥ္ အခန္း ေလဝင္ေလထြက္ေပါက္မ်ားကို ပိတ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းတြင္း မည္သူမွ်မေနရပါ။
၇။ စက္ပံုမွန္လည္ပတ္ျခင္းမ႐ွိဟု ယူဆလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အိုဇုန္းအႏွံ႔မရ႐ွိပါက ခြက္ထဲသို႔ ကာဗြန္မပါေသာ မွင္အျပာေရာင္တစ္စက္ႏွင့္ ေရျမွဳပ္ေက်ာက္တံုးကိုထည့္ၿပီး (၄) မိနစ္ခန္႔ စက္ဖြင့္ထားပါ။ အျပာေရာင္ေဖ်ာ့သြားလွ်င္ စက္ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက စက္ကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းလမး္မ်ား
နည္းလမ္း အခ်ိန္ အက်ဳိးေက်းဇူး

၁။ အသီးအႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ၅ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ဓါတ္ေျမဩဇာမ်ား ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို
ဖယ္႐ွားေပးၿပီး တာ႐ွည္ခံလတ္ဆတ္ေစျခင္း။

၂။ အသားငါး ၁၀ မိနစ္မွ ၂၀ မိနစ္ ေဟာ္မုန္းမ်ား၊ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊ ဓါတ္ကူမ်ား၊ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားကို
ဖယ္႐ွားေပးၿပီး တာ႐ွည္ခံလတ္ဆတ္ေစျခင္း။

၃။ အသားအေရ ၂၀ မိနစ္မွ ၃၀ မိနစ္ အိုဇုန္းေရႏွင့္ မ်က္ႏွာသစ္ပါက ဘတ္တီးရီးယား အညစ္အေၾကးႏွင့္
မိတ္ကပ္တို႔ကို ထိေရာက္လြယ္ကူစြာ ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ေမြးညင္းေပါက္မ်ား၏အသက္႐ွဴမႈကို တုိးတက္ေစျခင္း၊ အိုဇုန္းေရႏွင့္
ေျခလက္မ်ားေဆးေၾကာပါက ပိုးမႊားမ်ားကင္းစင္ေစၿပီး မႈိစြဲေနေသာ
အေရျပားကိုပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရ႐ွိေစႏိုင္ျခင္း။

၄။ အဝတ္အစား ႏွင့္ ပန္းကန္ ၅ မိနစ္မွ ၁၀ မိနစ္ အိုဇုန္းေရကိုအသံုးျပဳၿပီး ဆပ္ျပာမႈန္႔အနည္းငယ္ ခြက္ေယာက္ငယ္ျဖင့္
ေဆးေၾကာပါက ေခ်းမ်ားကိုအလြယ္တကူ ဖယ္႐ွားႏိုင္ၿပီး ဘတ္တီးရီးယား
မ်ားကိုေသေစကာ အႏွ႔ံအသက္ကင္းစင္ေစျခင္း။

၅။ ခံတြင္းသန္႔စင္ေစျခင္း ၁၀ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္ အိုဇုန္းေရသည္ ခံတြင္းမွ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားကို ေသေစႏိုင္ျခင္း၊ အာပုပ္ႏွ႔ံႏွင့္
ေဆးလိပ္ႏွ႔ံမ်ားကို ဖယ္႐ွားျခင္း၊ ခံတြင္းျပည္တည္နာမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္း
ေစႏိုင္ျခင္း။

၆။ ကေလးအသံုးအေဆာင္ႏွင့္ ၁၀ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္ ကေလးႏို႔ဗူး၊ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ ကစားစရာႏွင့္ ကစားစရာမ်ားကို သန္႔စင္ပိုးသတ္
ေပးႏိုင္ျခင္း။

၇။ အခန္းတြင္း ေလသန္႔စင္ ၁၅ မိနစ္မွ ၃၀ မိနစ္ အိုဇုန္းေရသည္ အခန္းတြင္းမွ အနံ႔ဆိုးႏွင့္ ဓါတုအဆိပ္မ်ားကို ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ျခင္း၊
စက္ဖြင့္စဥ္လူမ်ားအျပင္ထြက္ၿပီး အခန္းတံခါးမ်ားကို ပိတ္ထားကာ ၁၅ မိနစ္ၾကာမွသာ
အခန္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ပါ။

၈။ အလွေမြးကန္အတြင္း ၅ မိနစ္မွ ၁၀ မိနစ္ အိုဇုန္းေရသည္ ပိုးမႊားမ်ားကို ေသေစျခင္း၊ ပိုးသတ္ျခင္း ေရကိုသန္႔စင္ေစျခင္း၊ ငါးစာမ်ား
ေဆြးေျမ့ပ်က္စီးျခင္း မ႐ွိေအာင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ငါးကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ အေၾကးခြံအၾကားတြင္
ကပ္တြယ္ေနေသာပိုမႊားႏွင့္ ဘတ္တီးရီးယားကို ေသေစႏိုင္ျခင္း။

မဂၤလာပါ အိုျမန္မာ ...

ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္အဆင့္ျမင့္လိုက္သည့္ အိုျမန္မာအြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္းေမာ [www.omyanmar.com] ကို တဖန္ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။

See more

Accept Site use cookies