၀ယ္ယူလုိသည့္ ပစၥည္းအားေရြးခ်ယ္ျခင္း

- ၀ယ္ယူလုိသည့္ ပစၥည္းအားေရြးခ်ယ္ျခင္း

- အေရအတြက္ သက္မွတ္ရန္

- Add To Cart button ကုိ Click ႏွိပ္ပါ။

Step-1.jpg


တစ္ျခားေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ Feature မ်ား

- Add to compare Product တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ေစ်းႏွဳန္းမ်ားကုိ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။

- Add to wishlist ပစၥည္းမ၀ယ္ျဖစ္ေသးပါက Add to wishlist ကုိနွိပ္၍ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ Products မွတ္ယူထားနိုင္ရန္ အတြက္ သံုးႏုိင္ပါသည္။

Step-2.jpg


ေစ်း၀ယ္ျခင္း အဆင့္

- Proceed to checkout ႏွင့္ Continue Shopping ကုိေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။

ပစၥည္းမ်ားဆက္လက္၀ယ္ယူလုိပါက Continue Shopping ကုိႏွိပ္၍ ၀ယ္ယူလုိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ (သုိ႕)

Proceed to checkout ကုိ ႏွိပ္ပါက ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူမွဳ အဆင့္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

img-02.jpg

- ၀ယ္ယူသည့္ ပစၥည္းအေရအတြက္ တုိးလုိသည္ျဖစ္ေစ ေလ်ာ့လုိသည္ျဖစ္ေစ Qty ေနရာတြင္ + , - ခလုတ္ကုိႏိွပ္၍ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ Proceed to checkout ကုိ ႏွိပ္ပါက ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူမွဳ အဆင့္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 

img-01.jpg

Sign in လုပ္၍၀ယ္ယူျခင္း အဆင့္ကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။  ။ အုိျမန္မာတြင္ Account တစ္ခုရွိရပါမည္။)


အုိျမန္မာတြင္ ေစ်း၀ယ္ယူရန္ အခမဲ့ Account ျပဳလုပ္ျခင္း

Register မျပဳလုပ္ထားပါက Socal Media မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ Register ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီး ၀ယ္ယူျခင္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 

img-01.jpg

- (သုိ႕မဟုတ္) Create Account ကုိ ႏွိပ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္ မိမိကုိယ္ပုိင္လိပ္စာ (Billing Address) ျဖည့္သြင္းေပးပါ။ Save ႏွိပ္ပါ။ အိုျမန္မာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္တစ္ခု ရရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။


လိပ္စာမ်ားထည့္သြင္းျခင္း

- အကယ္၍ မိမပစၥည္းပုိ႕ခ်င္ေသာ လိပ္စာသည္ Billing Address ႏွင့္ Delivery Address တုိ႕ မတူညီပါက Update ကုိႏွိပ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။

(သုိ႕) လိပ္စာအသစ္ထပ္ထည့္လုိပါက New Address ကုိႏွိပ္၍ လိပ္စာ အသစ္ထပ္ထည့္ႏုိင္သည္။ 

ထုိ႕ေနာက္ Proceed to Checkout ကုိႏွိပ္ပါ။


သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္းအဆင့္

- ပုိ႕ေဆာင္ေပးရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း Express Shipping Normal Shipping စသည္ျဖင့္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

I agree တြင္ Check လုပ္၍ Proceed to Check out ကုိႏွိပ္ပါ။


ေငြေပးေခ်ျခင္း ႏွင့္ တစ္ျခားနည္းလမ္းမ်ား

- Pay with COD နွင့္ Pay with MPU Payment စသည့္ျဖင့္ေရြးျခယ္ႏုိင္သည္။ Payment Confirm ျဖစ္ပါက I Confirm My Order ကုိ Click ႏွိပ္ႏိုင္ပါသည္။

(သုိ႕) အျခား Payment ျဖင့္ျပန္လည္ ေငြေခ်လုိပါက Other Payment Methods ကုိႏွိပ္၍ ေငြေပးေခ်မွဳ စနစ္ကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ 

၀ယ္ယူျခင္း ျပီးေျမာက္ပါသည္။    အကယ္၍ Order History ျပန္ၾကည့္လုိပါက View your order history ကုိ Click ႏိွပ္၍ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါသည္။


၀ယ္ယူအားေပးမွဳအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


မဂၤလာပါ အိုျမန္မာ ...

ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္အဆင့္ျမင့္လိုက္သည့္ အိုျမန္မာအြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္းေမာ [www.omyanmar.com] ကို တဖန္ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။

See more

Accept Site use cookies