ေန/မီး ေရာင္ကာမ်က္မွန္

Infinity Online Shop

New

10 Items

Ks10,000

s1.jpg
s2.jpg
s3.jpg

အိမ္ေရာက္မွေငြရွင္းႏိုင္သည္။

အလုပ္ခ်ိန္ ၇၂နာရီအတြင္း အေရာက္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈ

သက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္မ်ားအလိုက္ ရရွိႏိုင္ေသာ အာမခံမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦးဆံုးေသာ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေမာ

More info

ေန/မီး ေရာင္ကာမ်က္မွန္ လူငယ္အႀကိဳက္ design ေလးနဲ႕ေနဘက္ဆို uv ray က်ေရာက္မႈမွကာကြယ္သည္ ညဘက္ဆိုရင္ တစ္ဖက္ယာဥ္ရဲ႕မီး ထိုးမႈ၊ ယာဥ္အႏၱရယ္ အတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ပါသည္

Accept